Hệ thống âm thanh đang trở thành một trong những thành phần quan trọng và cần phải có trong một hội trường hiện đại. Dù các cuộc họp, hội nghị, liên hoan văn nghệ có  hoành tráng đến đâu cũng không thể thiếu được hệ thống âm thanh.