Bộ giải pháp F5 BIG-IP WAF toàn diện bao gồm các bộ quy tắc được quản lý cho Amazon Web Services (AWS); cloud-based, self-service và được quản lý trong nền tảng cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây F5 Silverline; tích hợp bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC) với F5 BIG-IP Application Security Manager (ASM); và F5 Advanced Web Application Firewall (Advanced WAF).